افرادی که 10 روزه در اصفهان مجوز رانندگی می گیرند

دراین سالهادرحالی شاهدراننده شدن افرادی هستیم که‌پس از گذراندن۱۰جلسه‌آموزش رانندگی،گواهینامه به دست به مانور درخیابان‌های شهراصفهان میپردازند که آمار تصادفات دراین استان سربه فلک گذاشته است.

آخرین اخبار