امام جمعه شهر ورزنه:

همت مسئولان و صبر مردم منطقه دو شاخصه پیشرفت عمرانی در سال 93 بود

امام جمعه ورزنه گفت: به همت مسئولین و صبر مردم منطقه ، سال1393سال پیشرفت و امیدواری بود.

آخرین اخبار