روحانی و جانباز دوران جنگ

ادامه نقش مهم و راهبردی روحانیت در دوران کنونی/ مهمترین دستاورد دفاع مقدس تربیت نیروهای فوق العاده از منظر دینی برای انقلاب اسلامی است

امروز نقش روحانیت در دوران دفاع مقدس جنگ نرم نیز همچنان ادامه دارد و در امتداد نقش راهبردی و هدایت معنوی گام بر می دارد ولی با این تفاوت که روحانیون باید نسبت به گذشته دارای سطح آگاهی و اطلاعات بیشتری در ابعاد مختلف داشته باشد.

آخرین اخبار