مریم شجاعی:

بی نام و نشان های بانشان

لشکر حسین یک وهب داشت که سر در راه محبوب داد و یک مادر که تحفه فداییش را پس نگرفت اما این سرزمین نه یک وهب که وهب هایی دارد مستانه تر و تماشایی تر و مادر هایی استوارتر.

آخرین اخبار