کارشناس مسائل سیاسی:

تروریست روحیه ی ایرانیان را نشناخته است

کارشناس مسائل سیاسی گفت: ترور رایزن فرهنگی ایران در بیروت نشان از وجود داشتن روحیه ی فرهنگ شهادت طلبی در ایرانیان است.

آخرین اخبار