وقايع نجومي هفته آخر مهرماه:

بارش‌هاي شهابي اين هفته ميهمان زمين مي‌شوند

اين هفته اهالي زمين شاهد بارش‌هاي شهابي متعددي مانند بارش شهابي اپسيلون – جوزايي، بارش شهابي سايدينگ اسپرينگ، پن استارز و بارش شهابي جباري در آسمان هستند.

آخرین اخبار