دبیر هیئت شنای استان اصفهان خبر داد

تست ورودی برای تیم‌های پایه شنای استان اصفهان

دبیر هیئت شنای استان اصفهان گفت: از شناگران علاقه‌مند، برای تکمیل تیم‌های پایه استان اصفهان تست ورودی به عمل می‌آید.

آخرین اخبار