دفتر اصفهان‌شناسی در میدان نقش جهان اصفهان افتتاح شد

با حضور استاندار اصفهان، دفتر اصفهان‌شناسی با هدف معرفی و تعامل هنری با گردشگران خارجی در میدان نقش جهان اصفهان افتتاح شد.

آخرین اخبار