علي اكبر ابراهيمي:

شناسايي اتيسم در دو سال اول زندگي

سال هاي اوليه زندگي، دوره بحراني و حساس براي رشد جسماني ، حركتي، شناختي، اجتماعي- عاطفي و رفتاري كودك است چرا كه اين دوره ، پايه و اساس رشد بعدي و آينده فرد است.

آخرین اخبار