بزرگزاد هشدار داد:

ضرورت اجتناب از قرار دادن شمعهای تزئینی روی میزهای آرایش

مدیر عامل آتش نشانی اصفهان در زمینه قرار دادن شمع‌های تزئینی بر میزهای آرایش و در کنار اسپری و ادکلون هشدار داد.

آخرین اخبار