حدیث روز/

چهارده پند حکیمانه از امام علی(ع)

كسى كه زياد سخن مى گويد، زياد هم اشتباه دارد، و هر كس كه بسيار اشتباه كرد، شرم وحياء او اندك است.

آخرین اخبار