توضیحات ستادکل نیروهای مسلح درباره شلیک گلوله آموزشی در اصفهان

یک مقام آگاه در ستادکل نیروهای مسلح توضیحاتی درباره حادثه اخیر در اصفهان ارائه کرد.

آخرین اخبار