رئیس قضایی نیروهای مسلح اصفهان خبر داد:

پرداخت ۷ میلیارد تومان دیه به کشاورزان شرق اصفهان

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان پیرامون پرونده کشاورزان شرق اصفهان گفت: در حدود ۷ میلیارد تومان دیه باید به ۱۲۸ شاکی پرداخت شود در حال حاضر ۱.۵ میلیارد تومان آن به حساب سازمان واریز شده است.

آخرین اخبار