انتخاب آقای مصطفی شفیع زاده مدیر روابط عمومی شرکت قارچ یکتای سپاهان به عنوان مدیر برتر روابط عمومی در پانزدهمین جشنواره ملی روابط عمومی ایران

با توجه به موفقیت ها، فعالیت ها و عملکرد، روابط عمومی شرکت قارچ یکتای سپاهان توانست عنوان روابط عمومی برتر را از جشنواره اخذ کند.

آخرین اخبار