تبیین محور «شناسایی فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار کشور»

اگر رهبری اشاره به شناسایی فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار می کنند دغدغه ای است که ایشان از ضعف ساختاری نظام برنامه ریزی کشور و بدون متولی بودن آن دارند و شناسنامه دار کردن و یا به زبان ساده تر شفاف کردن نظام اقتصادی را خواستارند.

آخرین اخبار