امام جمعه ورزنه:

قرآن نسخه شفابخش و رحمت برای مومنین است

حجت الاسلام شا محمدی: قرآن نسخه شفابخش ورحمت است برای مومنین و علاوه بر تسکین دردها درمان شفا هم می بخشد این کتاب عظیم بر هر دردی درمان وشفا بخش و هدایتگر جامعه اسلامی است اگر به دستورات آن عمل شود.

آخرین اخبار