نتایج یک سرشماری عمومی

چند درصد کشاورزان مدرک دانشگاهی دارند؟

نتایج سرشماری عمومی کشاورزی مرکز آمار نشان می‌دهد از مجموع حدودا 4 میلیون نفری بهره‌برداران کشاورزی بیش از 200 هزار نفر از آنان مدرک دانشگاهی دارند.

آخرین اخبار