با ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران در مورد ضریب حقوق کارمندان/

حداکثر حقوق کارمندان دولت ۴.۲ میلیون تومان تعیین شد

حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

آخرین اخبار