ظهور یک شغل کاذب در بیمارستان‌ها

دستمزد یک شب همراه مریض ماندن – که دیگر خودش به یک شغل تبدیل شده – چقدر است؟

آخرین اخبار