شغل های پردرآمد با متقاضی کم

کمبود شغل یا بالا رفتن توقعات جوانان؛ مسئله کدام است؟

بیکاری یکی از معضلات جامعه ماست، اما آیا در این بیکاری خود جوانان نیز نقش دارند؟

فقر توجه به زنان سرپرست خانوار

وقتی فقر به سمت زنانه شدن گام برمی دارد، این نهاد حمایتی دریافته است که باید خودش را با مقتضیات این تحول، به روز کند.

آخرین اخبار