دنیای بازیگران؛

شغل دوم بازیگران زن ایران چیست؟

گویا علاوه بر مردم عادی، بازیگران هم دنبال شغل دوم هستند و برخی از آنها در مشاغل غیر هنری مشغول هستند. که هردو گروه زنان و مردان را در این خبر بررسی کردیم.

آخرین اخبار