فرماندار اصفهان خبرداد؛

سهم ۴۷ درصدی شهرستان اصفهان از مجموع شعب اخذ رأی استان

رضوانی گفت: شهرستان اصفهان با دارا بودن ۹۶۴ شعبه اخذ رای در ۱۴ شهر و ۱۸۰ روستا بیشترین میزان از شعب را به خود اختصاص داده است.

آخرین اخبار