تناقضی از جنس منفعت طلبانه

رویکرد دوگانه رسانه های اصلاح طلب در قبال مجلس شورای اسلامی

نقش جانبدارانه و حمایتی این رسانه ها از اشخاصی که به سیاست های حزبی و گروهی آنها جامه عمل می پوشانند در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی آنقدر پررنگ است که آنها را به منفعت طلبانی سودجو تبدیل کرده است…

آخرین اخبار