یک کارشناس سیاسی:

رویه دولت یازدهم همان رویکرد اصلاحات است/ کشورهای مرتجع عربی باورشان شده ایران اهل مسامحه است

به علت اینکه دولت شعارهای اصلاحاتی می دهد کشورهای مرتجع عرب باورشان شده می توان به ایران فشار آورد چرا که آن روحیه مقاومت و پایداری در دولت مستقر و مشهود نیست و اگر هم هست در حد شعار و نه اقدام عملی و شجاعانه است.

آخرین اخبار