همزمان با سراسر کشور در همایش شیر خوارگان

صدای لبیک شیرخوارگان شرق اصفهان به گوش می رسید

دستان کودکان به آسمان بلند شد تا به امضاء شش ماهه کربلا برسد و خود را آماده ی حضور در صف ابا صالح المهدی بکنند.

آخرین اخبار