6 فروردین روزی که امام آرزوی مرگ کرد

امام (ره) در ششم فروردین 68 در نامه ای تاریخی منتظری را از جایگاه خود عزل کرد و با بغضی فراوان آرزوی مرگ خود را از خداوند کرد.

آخرین اخبار