یک متخصص دندانپزشکی عنوان کرد؛

مصرف مواد غذایی حاوی اسید نقش بسزایی در بروز آفت دهان دارد

یک متخصص دندانپزشکی گفت: مصرف مواد غذایی حاوی اسید نقش بسزایی در بروز آفت دهان دارد.

آخرین اخبار