رئيس شوراي اسلامي شهر محمدآباد خبرداد:

گازرسانی به برخی ارگان های شهر محمدآباد

گازرساني به آتش نشاني، اورژانس، بيت العباس و مجمتع پذيرايي قبل از شروع زمستان صورت مي پذيرد.

آخرین اخبار