اجرای طرح های کارآفرینی در شرکت های تعاونی روستایی

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت:طرح های کارآفرینی در شرکت های تعاونی روستایی در حال اجراست و بیش از 90 درصد کشاورزان عضو شرکت های تعاونی روستایی هستند.

آخرین اخبار