برای نخستین بار صورت گرفت

ابداع روشی جدید برای رفع چسبندگی ورق‌های فولاد در اصفهان

دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان برای نخستین بار به تعیین مشخصه‌های مؤثر بر عیب چسبندگی ورق‌های نورد سرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان و مؤلفه‌های کاهش و حذف آن پرداخت.

آخرین اخبار