گزارش؛

تجربه یک شهر ۳۱روز بعد از خاموشی/وضعیت قرمز چهارراه ها سبز می شود

۳۱ روز بعد از اجرای طرح خاموشی‌ در اصفهان، هنوز هم مردم این شهر پشت چراغ قرمزهای خاموش و تکاپوی یک افسر راهنمایی بر سر هر چهارراه، منتظر تدبیر مدیران برای سبز شدن این وضعیت هستند.

مدیر امور برق غرب شرکت توزیع برق اصفهان؛

کاهش 65 درصدی زمان خاموشی ها در سال جاری

مدیر امور برق غرب شرکت توزیع برق اصفهان از کاهش 65 درصدی زمان خاموشی های سال جاری نسبت به سال 95در این منطقه خبر داد.

به منظور کاهش مصرف برق در تابستان انجام می‌شود

اجرای 4 طرح تشویقی کاهش مصرف برق در صنایع و کشاورزی‌

مدیر گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان گفت: امسال چهار طرح تشویقی کاهش مصرف برق برای کاهش مصرف برق در صنایع و کشاورزی‌ اجرا می‌شود.

آخرین اخبار