مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان

بخشی از تولید برق آبی به سبب خشکسالی از بین رفته است

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: امسال با توجه به تغییر وضعیت آب و هوا و خشکسالی که با آن روبه‌رو بودیم متأسفانه بخشی از تولید برق آبی خود را از دست دادیم.

آخرین اخبار