راهکاری برای اجرای مدیریت یکپارچه در شهر

کمیسیون عالی هماهنگی مدیریت شهری کلانشهر اصفهان تشکیل شد

نخستین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مدیریت شهری کلانشهر اصفهان بمنظور سیاستگذاری و تدوین خط مشی های لازم بین دستگاه های خدمات رسان مختلف به ریاست شهردار اصفهان تشکیل شد.

آخرین اخبار