برای اولین بار در جرقویه علیا؛

شرکت تعاونی زنان روستایی الزهرا در شهر حسن آباد راه اندازی شد

مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی الزهراء گفت: اين تعاوني ها بعنوان يكي از ساختارهاي مطلوب جهت جلب مشاركت زنان بوده كه دربرگيرنده اهداف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است و به مدد مشاركت زنان می تواند، فعاليت اقتصادي را تسهيل وجايگاه ويژه اي را براي زنان روستايي به وجود آورد.

آخرین اخبار