مهندس خرم

گامهایی در جهت اشتغال زایی جوانان شرق اصفهان

مدیر بازرگانی گروه صنعتی نواب گفت: با توجه به وابستگی بالا ی منطقه ی شرق اصفهان به آب، با راه اندازی این صنعت در این منطقه توانسته ایم بخشی از بیکاری را بر طرف کنیم.

آخرین اخبار