فرماندار شهرستان اصفهان:

کشاورزان در توزیع آب همراه و هماهنگ با آب منطقه ای شوند

فرماندار شهرستان اصفهان گفت: توزیع آب وظیفه میراب است ولی همراهی و هماهنگی کشاورزان و رعایت حقوق دیگر کشاورزان می تواند برنامه توزیع آب را با موفقیت به پایان برد.

آخرین اخبار