مدیر آبفای منطقه ورزنه:

تامین آب 100 درصد بهداشتی، اهم اقدامات آبفای ورزنه است

مدیر آبفای ورزنه گفت: با تشکر بسیار تلاش کنیم تا آبی با کیفیت 100درصد بهداشتی که وظیفه اصلی آبفا می باشد را در اختیار مردم قرار دهیم.

آخرین اخبار