با تصميم مجمع تعيين شد؛

پاداش‌های 160 تا 180 میلیونی برای مدیران بورس انرژی و فرا بورس

بر اساس مصوبه مجامع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 12 اسفند 1394، شرکت‌هاي بورس انرژي و فرابورس ايران به ترتيب براي اعضاي هيات مديره خود 168 میلیون و 185 ميليون تومان پاداش در نظر گرفتند.

آخرین اخبار