قاضی‌القضات محبوب خلفا و مغضوب امام(ع)

شریح قاضی کیست؟

قاضی معروف کوفه، وابسته به دربار اموی بود. شریح بن حارث، در اصل یمنی بود و در زمان عمر به قضاوت کوفه منصوب شد و مدت 60 سال این شغل را داشت. و برای تصاحب این منصب از ناحق جلوه دادن هیچ حقی رویگردان نبود.

آخرین اخبار