شرح و نقدی بر شرط تنصیف دارایی

در حال حاضر در عقدنامه ها شروط چاپی مشخصی درج شده است، اما این بدان معنا نخواهد بود که امکان درج سایر شروط وجود نداشته باشد.

آخرین اخبار