نیم نگاهی به هفتم آبان، روز بزرگداشت کوروش؛

بهانه به دست دشمنان ندهیم/ ملی گرایانی که دکمه پیراهنشان هم ملی نیست

همه باید هوشیار و بیدار باشیم و از افتادن در دام دشمن که هر روز با حربه ای جدید به دنبال ضربه زدن به ایران و اسلام و نادیده گرفتن خدمات متقابل این دو به هم و سرانجام بی هویت کردن ماست خودداری کنیم.

آخرین اخبار