شنیدن کی بود مانند دیدن:

شرق اصفهان میزبان وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود

وزیر جهاد کشاورزی در سفری چند ساعته میهمان شرق اصفهان خواهد شد و از نزدیک آنچه بر سر مردم شریف شرق آمده است را مشاهده خواهد کرد.

آخرین اخبار