یک معلم شرق اصفهانی:

دانش آموزان با پیروی از ولایت فقیه از تهدیدها فرصت بسازنند

علی قدرتی یکی از فرهنگیان دهستان شاهتور گفت: اگر تحت فرمان ولایت فقیه از تهدیدها فرصت بسازیم و پیرو فرمایشات ایشان عمل و نسل چهارم خود را با خوی سلطه طلبی و استکبار ستزی آشنا کنیم، حتما پیروز میدان ها خواهیم بود.

آخرین اخبار