فرماندار اصفهان:

زاينده رود ۱۵ آبان در اصفهان جاري مي شود

فضل الله کفیل از آبگیری سد آبشار در روز 15 آبان ماه به مدت 28 روز خبر داد.

آخرین اخبار