پلیس موظف به اجرای اسلام نیست؟ هست؟

روز گذشته رئیس جمهور در دیدار با مسئولین نیروی انتظامی گفت: «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست.» اما همین اظهار نظر کافی بود تا به بازخوانی نظرات بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب بپردازیم.

آخرین اخبار