حال بانکها خوب نیست؛

جای خالی شرع در بانک های ایران

بسیاری معتقدند که اضافه کردن یک رکن به ارکان بانک مرکزی سبب خواهد شد که مسائل مربوط به حوزه پولی و بانکی پیچیده تر شود و جریان امور در بانک مرکزی پیچیده تر خواهد شد.

آخرین اخبار