با توجه به شرايط خاص اقتصادي و ركود موجود

مالیات منطبق با شرایط موجود دریافت شود/ عدالت مالیاتی ضروری است

زرگرپور با بیان اینکه همه بر پرداخت مالیات تاکید دارند، اظهارکرد: همه ی صاحبان صنایع و مسئولان اذعان دارند که باید در این رابطه عدالت وجود داشته باشد.

آخرین اخبار