گذری بر بیانات امام:

تئوری سازی؛ مهمترین رسالت بسیج برای حل بحران های جهانی

بیانات اخبر مقام معظم رهبری در موضوع رسالت بسیج در عرصه های داخلی و معادلات جهانی و طرح مطالبات از نهاد مقدس بسیج با استفاده از تعابیری همچون عمل علمی،عمل هنری، عمل جنگی،عمل سازندگی و عمل اقتصادی…همه و همه بیانگر ضرورت بازتولید آموزه های بسیج در عرصه های جهانی است.

آخرین اخبار

تبلیغات