رئیس منابع طبیعی جرقویه مطرح کرد:

منابع طبیعی تکیه گاهی مطمئن برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور

رئیس منابع طبیعی جرقویه گفت: حفظ منابع طبیعی باعث شکوفایی اقتصاد ملی کشور می شود و زمینه اشتغال عده بسیاری از افراد جامعه را فراهم می سازد.

دانشجوی شهید قدمعلی شجاعی

دانشجوی شهید قدمعلی شجاعی

آخرین اخبار

تبلیغات