نماینده کشاورزان:

درخواست قاطعانه مردم شرق اصفهان بازدید شخص رییس جمهور

رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان با بیان اینکه جریان دایمی آب در زنده رود خواست تمامی کشاورزان از رییس دولت تدبیر و امید است، گفت: درخواست قاطعانه مردم شرق اصفهان بازدید شخص رییس جمهور از این منطقه است، چرا که وضعیت آن از نواحی محروم سیستان هم بدتر شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات